State_2_draft
Joonas Pekkanen 19.12.2012

Opintorahan takaisinperinnän muuttaminen

Opintotukilain muuttaminen siten, että opintorahan ja asumislisän takaisinperintään liittyvän 15 prosentin rangaistusluonteisen korotusmaksu korvataan kulloinkin voimassaolevalla viivästyskorolla sekä takaisinperintää koskevat opintotukikuukaudet palautetaan takaisin opiskelijan käytettäväksi.

Yleisperustelut

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tukikuukauden menettäminen takaisinperinnän yhteydessä

Opintotukikuukauden menettämisestä takaisinperinnän yhteydessä säädetään opintotukilain (65/1994) 7 b §:ssä (1099/2000). Lain 7 b §:n 3 momentin mukaan takaisinperintä ei palauta tukikuukautta uudelleen käytettäväksi, ellei takaisinperintä aiheudu virheellisestä maksatuksesta tai 6 §:ssä tarkoitetun etuuden takautuvasta maksatuksesta.

Lukuvuonna 2010/2011 opintorahaa maksettiin 295 tuhannelle ja asumislisää 194 tuhannelle opiskelijalle yhteensä 772 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 keväällä tukia perittiin takaisin 29 294 opiskelijalta vuoden 2010 tulovalvontaan perustuen. Yhteensä tukia perittiin takaisin 36,1 miljoonan euron edestä, josta 31,4 miljoonaa oli tukia ja 15 prosenttia eli 4,7 miljoonaa euroa opiskelijoilta perittäviä rangaistusluonteisia korotusmaksuja. Keskimääräinen takaisinperintä vuonna 2012 on 1232 euroa eli 1071 euroa lisättynä 15 prosentin korotuksella. Keskimäärin takaisinperintä koskee siis kolmea tukikuukautta, kun opintotuki ja asumislisä lukuvuonna 2010/2011 olivat keskimäärin 360 euroa.

Valmistuvilla opiskeilijoilla jää keskimäärin kaksi opintotukikuukautta käyttämättä heidän valmistuessaan. Onkin oletettavaa, että takaisinperinnän yhteydessä palauttamatta jäävät tukikuukaudet haittaavat ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevia opiskelijoita, joilla ei opiskelujen loppuvaiheessa jää tukikuukausia käyttämättä. Tukikuukausien palauttamatta jättäminen rankaisee kohtuuttomasti myös niitä, jotka ovat huolimattomuudessaan laskeneet tulonsa väärin, ja menettävät pysyvästi tukikuukautensa ilman tarkoitusta väärinkäyttää järjestelmää.

Opintotuen takaisinperinnän korotus

Opintotuen takaisinperinnästä säädetään opintotukilain (65/1994) 27 §:ssä. Lain 27 §:n 5 momentin mukaan opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrää korotetaan 15 prosentilla, jollei valtioneuvoston asetuksella säädetä alemmasta korotuksesta.

Nykytilaa on perusteltu 15 prosentin korotuksen ohjaavalla vaikutuksella. Tuen vapaaehtoista palauttamista on pidetty opiskelijalle edullisempana vaihtoehtona kuin tuen takaisinperintä, sillä takaisinperintä ei palauta tukikuukautta uudelleen käytettäväksi ja takaisinperittävään määrään lisätään 15 prosentin korotus. Korotuksen tarkoituksena on ollut osaltaan ohjata opiskelijaa palauttamaan liikaa saatu tuki vapaaehtoisesti määräaikaan mennessä. Korotus on ollut kertaluonteinen eikä takaisinperittävälle määrälle ole kertynyt muuta korkoa. Korotuksen kertaluonteisuuden on perusteltu myös joissain tilanteissa olevan opiskelijan eduksi, kun mahdollisen muutoksenhakuprosessin aikana ei kerry muita maksuja tai korkoja.

Opintotuen takaisinperinnän korotusmaksua ehdotetaan muutettavaksi kiinteästä 15 prosentista normaaliksi viivästyskoroksi. Korkolain (340/2002) mukainen vuosittainen viivästyskorko on ehdotuksen laatimishetkellä 8 prosenttia.

Valtio kerää rangaistusluonteisina korotusmaksuina 4,7 miljoonaa vuodessa takaisinperinnän yhteydessä. Korotusmaksun ohjaavuudesta verratuna normaalin viivästyskoron perimiseen ei ole erityistä näyttöä. Oletus on ollut, että rangaistusluonteisella 15 prosentin korotusmaksulla olisi ennaltaehkäisevä vaikutus opintotukea tahallaan liikaa nostavien opiskelijoiden epätoivottavaan käytökseen. On kuitenin mahdollista, että iso osa liikaa nostetuista tukikuukausista ei johdu tahallisista väärinkäytöksistä, jolloin korotuksen ennaltaehkäisevä rangaistusvaikutus on kyseenalainen tai jopa vahingollinen. Vuonna 2012 yli 5000 opiskelijalle takaisinperintää haetaan ulosoton kautta.

Muista oikeustoimista johtuvista velvoitteista aihetuville koroille on korkolaissa annettu yläraja, eikä ole perusteltua syytä poiketa siitä opintotukilain kohdalla. Lisäksi kiinteä 15 prosentin korko ei ota huomioon käyvän korkotason muutoksia. Ehdotuksen laatimishetkellä Euroopan keskuspankin määrittämä ohjauskorko on vain 1,0 prosenttia, kun kyseisen momentin hyväksymishetkellä (joulukuussa 2000) ohjauskorko oli 4,75%.

Tavoitteena on saattaa opiskelijat ja heidän opintotuen ja asumislisän takaisinperintä tasavertaiseksi ja yhteensopivaksi muiden kansalaisten ja heidän oikeustoimiensa kanssa maksun viivästymisen tai huolimattomuuden osalta.

Esityksen vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Ehdotetulla muutoksella takaisinperintää koskevien tukikuukausien palauttamisesta opiskelijan käyttöön on kohtalaiset valtiotaloudelliset vaikutukset. Takaisinperintää koskevien opintotukikuukausien lukumäärä vuonna 2009 oli 69 000. Kaikkia näitä ehdotetussa mallissa palautettavia opintotukikuukausia ei ikinä käytettäisi, sillä 24%:lla valmistuvista opiskelijoista jää tukikuukausia käyttämättä (keskimäärin valmistuvilla jää kaksi tukikuukautta käyttämättä). Mikäli 76% palautetuista tukikuukausista käytetään, siitä aiheutuisi valtiolle vuositasolla noin 21 miljoonan euron lisäkustannus.

Ehdotetuilla muutoksella takaisinperinnän korotukseen ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Tukivuoden 2010 tulovalvonnan perusteella takaisinperintäpäätöksiä tehtiin 29 294 kappaletta yhteensä noin 36,1 miljoonaa euroa, josta 15% korotuksen osuus on noin 4,7 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä takaisinmaksu tapahtuu keskimäärin kahden vuoden kuluttua tuen liikamaksusta. Ehdotuksen mukainen koron sitominen kulloinkin voimassaolevaan viivästyskorkoon kannustaisi takaisinperinnän kohteena olevia maksamaan takaisinperittävän summan aiemmin takaisin, sillä nykyisessä mallissa ei takaisinmaksun venyttämisestä aiheudu kertaluonteisen 15 prosentin korotuksen lisäksi mitään kustannuksia opiskelijalle. Oletuksella, että ehdotetulla mallilla takaisinmaksu tapahtuisi keskimäärin 1,5 vuotta tulovalvonta vuoden päättymisen jälkeen, olisi vastaava korkojen osuus 2,6 miljoonaa euroa ehdotuksen laatimishetken 8 prosentin viivästyskorolla laskettuna. Opiskelijoilta perittäisiin ehdotetussa mallissa korkoina tai korotuksina siis arviolta 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin nykymallissa.

Yhteensä ehdotettujen muutosten arvioidaan kasvattavan valtion menoja enintään 24 miljoonalla eurolla vuositasolla, mikä vastaa 0,9 prosenttia 772 miljoonasta eurosta, joka vuosittain maksetaan opintotukina ja asumislisänä.

Vaikutukset opiskeluun ja opiskelijan asemaan

Ehdotetut muutokset parantaisivat opiskelijoiden tilannetta. Ne opiskelijat, joiden tukikuukaudet ovat loppumassa, ovat haavoittuvimmassa asemassa. Ennen kaikkea näiden heikoimmassa tilanteessa olevien opiskelijoiden olevien asema paranisi, kun tukikuukaudet saisi takaisin käyttöön. Tukikuukausien palauttaminen voi osaltaan lyhentää valmistusmisaikoja, kun taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita opiskelijoita ei rangaista lisää vaan he voivat suorittaa opintonsa loppuun opintotuen avulla. Takaisinperintään liittyvän kiinteän 15 prosentin koron muuttaminen normaaliksi viivästyskoroksi kohtelisi opiskelijoita tasavertaisesti muiden kansalaisten kanssa ja kannustaisi maksamaan takaisinperittävät tuet takaisin kohtuullisessa ajassa.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Muutokset edellyttäisivät pienimuotoisia muutoksia Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmiin, ohjeisiin, lomakkeisiin, asiakastiedotukseen ja verkkopalveluihin.

Asian valmistelu

Valmisteluvaiheet

Esitys valmistellaan Avoimessa ministeriössä yhteistyössä avoimesti ja osallistavasti kansalaisaloitteena. Luonnos julkaistaan avointa kommentointia varten 1.3.2011 Avoimen ministeriön nettisivuilla, jossa sen puolesta ja vastaan voivat kansalaiset jättää tuenilmaisunsa. Kansalaispalautteen ja lausuntojen perusteella tästä luonnoksesta muokataan lopullinen lakiehdotuksen muodossa oleva kansalaisaloite, jolle pyritään keräämään 50,000 virallista tuenilmaisua vuoden 2012 aikana.

Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Opintotuen takaisinperinnän koron muuttamisesta ja tukikuukausien palauttamisesta opiskelijan käyttöön tullaan pyytämään lausunnot Kansaneläkelaitokselta ja Verohallinnolta, kun kansalaisten näkemykset on ensin tuotu esiin tässä luonnoksessa. Lausuntojen sisältö tuodaan esiin tässä osiossa.

Avoimen ministeriön esityksen luonnoksesta on pyydetään ennen lopullista lakiehdotusta lausunnot valtiovarainministeriöltä ja opiskelijajärjestöiltä, mukkan lukien Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK sekä Suomen Lukiolaisten Liitto. (tähän yhteenvedot eri lausunnoista)

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

7 b §. Tukikuukauden käyttäminen. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että takaisinperitty tukikuukausi palautuu opiskelijan käytettäväksi..

27 §. Takaisinperintä Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että takaisin perittävälle summalle lasketaan korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko kiinteän 15 prosentin korotukset sijasta. Viivästyskorkoa takaisinperittävälle summalle laskettaisiin tulonvalvontavuotta seuraavan vuoden alusta alkaen.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä _____kuuta 2012.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki
opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 7 b §:n 3 momentti sekä 27 §:n 5 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 7 b §:n 3 momentti laissa 52/2011, sekä 27 §:n 5 momentti laissa 1099/2000, seuraavasti:

7 b §
Tukikuukauden käyttäminen

Takaisinperintä palauttaa tukikuukauden uudelleen käytettäväksi.

27 §
Takaisinperintä

Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän yhteissummalle lasketaan kulloinkin voimassaolevaa korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20__.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

Asiantuntijalausunnot

Ei vielä lausuntoja

Kommentit

Voter 48
| 19.12.2012 20:06

Tongue pancetta ball tip, t-bone short loin shankle short ribs ribeye. Salami turducken pork, venison jowl fatback pork loin pancetta hamburger.

Voter 74
| 19.12.2012 20:06

Tongue pancetta ball tip, t-bone short loin shankle short ribs ribeye. Salami turducken pork, venison jowl fatback pork loin pancetta hamburger.