State_2_draft
Joonas Pekkanen 19.12.2012

Koiraverolain kumoaminen

Koiraverolain kumoaminen

Yleisperustelut

Nykytilan arviointi

 1. Koiraveron historiallinen tausta
  • 1800-luvun tausta (vesikauhu yms)
 2. Perustelut koiraveron kumoamiselle
  • ks aikaisemmat eduskuntakeskustelut
  • valvonnan puute
  • oikeudenmukaisuus
  • koiraveroa ei korvamerkitty mitenkään esim. koirapuistojen ylläpitoon
  • muistakaan lemmikeistä ei peritä erillisveroa
  • muutkin harrastukset (esim liikuntahallit) ilman erillisveroja
  • eri kunnissa asuvat erilaisessa asemassa

Esityksen vaikutukset

 1. Taloudelliset vaikutukset
  • Veron menetykset Hgille ja Treelle
 2. Vaikutukset koiranomistajille
  • vähentää turhaa työtä
  • asettaa tasavertaiseen asemaan
 3. Vaikutukset viranomaisten toimintaan
  • säästyy työtä kaupungilta

Asian valmistelu

 1. Valmisteluvaiheet
  • Esitys valmistellaan Avoimessa ministeriössä yhteistyössä avoimesti ja osallistavasti kansalaisaloitteena. Luonnos julkaistaan avointa kommentointia varten 1.3.2011 Avoimen ministeriön nettisivuilla, jossa sen puolesta ja vastaan voivat kansalaiset jättää tuenilmaisunsa. Kansalaispalautteen ja lausuntojen perusteella tästä luonnoksesta muokataan lopullinen lakiehdotuksen muodossa oleva kansalaisaloite, jolle pyritään keräämään 50,000 virallista tuenilmaisua vuoden 2012 aikana.
 2. Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
  • Koiraveron kumoamisesta pyydetään lausunnot Kennelliitolta ja Kuntaliitolta sekä toivotetaan lausunnot muilta tahoilta tervetulleiksi. (tähän yhteenvedot eri lausunnoista)

Lakiehdotus

Laki
koiraverolain kumoamisesta

1 §
Koiraverolain kumoaminen

Tällä lailla kumotaan koiraverosta 2.9 päivänä kesäkuuta 1979 annettu laki (590/1979) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.

Asiantuntijalausunnot

Ei vielä lausuntoja

Kommentit